STILL online shop általános szerződési feltételei

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Hatályos: 2019.03.01. napjától visszavonásig és/vagy az ÁSZF módosításáig.

A szolgáltató adatai
A www.still.hu/webshop weblap üzemeltetője:
Cégnév: STILL Villástargonca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2800 Tatabánya, Rákóczi F u.3.
Ügyvezető: Szalay Gábor
Adószám: 11182751-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-002581
E-mail cím: info@still.hu
Telefonszám: + 36 34 573 211

Fogalmak

Vevő: a 2001. évi CVIII. törvény szerinti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely a fenti weboldalon kínált szolgáltatások iránt érdeklődik, illetve azokat igénybe veszi.
Felek: a STILL Kft. és a Vevő együttesen.

 

1. § Az ÁSZF hatálya

(1) A STILL Kft. jelen szolgáltatásait a 2001. évi CVIII. törvény szerinti természetes, illetve jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek számára nyújtja. A Vevő a szolgáltatás igénybevételével kijelenti, hogy önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célból jár el.


(2) A jelen ÁSZF a webshopon keresztül történő minden megrendelésre vonatkozik. Minden szállítás, szolgáltatás, és ajánlat kizárólag jelen ÁSZF alapján történik.


(3) Vevő vagy bármely harmadik személy általános beszerzési feltételei vagy egyéb általános szerződési feltételei nem válnak a jelen szerződés tartalmává, továbbá a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások sem.


(4) A STILL Kft. jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését lényegesnek minősíti. Jelen ÁSZF akkor is hatályos, ha a STILL Kft. a Vevő eltérő feltételei ismeretében jogfenntartás nélkül szállít.

 

2. § A szerződés érvényessége / megkötése

(1) Vevő vagy bármely harmadik fél Általános Szerződési Feltételei a STILL Kft. webshopján keresztül történő vásárlásokra nem érvényesek.


(2) Megrendelésével egyidejűleg a Vevő elfogadja a STILL Kft. ÁSZF-jében foglaltakat.


(3) A STILL Kft. vásárlási szerződést csak 18. életévüket betöltött Vevőkkel köt. Szolgáltatásait kizárólag a 2001. évi CVIII. törvény szerinti természetes, illetve jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek számára nyújtja.


(4) A STILL Kft. webshopjában található termékek leírása csak tájékoztató jellegű. Vevő a megrendelés elküldésével vételi ajánlatot tesz. A vásárlási szerződés a Vevő megrendelésének elfogadásával jön létre.

 

3. § A szerződéskötés folyamata, technikai lépései

(1) Az Vevő megrendelése a Vevő oldalán a Ptk. 6:64. § alapján ajánlati kötöttséget eredményez. A STILL Kft. a megrendelés beérkezését automatikus elektronikus értesítéssel haladéktalanul visszaigazolja, ami azonban nem minősül a megrendelés elfogadásának, mindössze visszaigazolás a Vevő részére a megrendelés beérkezéséről.


(2) A Felek közötti szerződés a megrendelés a STILL Kft. által nem automatikus elektronikus visszaigazolásával jön létre. A Vevő ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben a megrendelés nem automatikus elektronikus visszaigazolása a STILL Kft. részéről a Vevő megrendelésének a STILL Kft-hez történő igazolt beérkezését követő 3 munkanapon belül nem érkezik meg az Vevőhez. A megrendelés visszaigazolása megérkezettnek akkor tekintendő a Vevőhöz, amikor az a Vevő számára hozzáférhetővé válik.


(3) A webshopban történő megrendelés során a Vevőnek lehetősége van módosítani a webshopban megadott adatokat. A Vevő az adatai beírása után  áttekintést kap a bevitt adatokról, így lehetősége van ellenőrizni azokat. Ha j javítani szeretné a megadott adatokat, akkor a böngészőben visszaléphet az adatok megadására szolgáló felületre és megváltoztathatja az adatokat.


(4) A STILL Kft. elektronikus úton azonnal tájékoztatja a Vevőt arról is, ha nem tudja elfogadni a Vevő által tett szerződéses ajánlatot.

 

4. § Szállítási költségek

(1) A webshopban feltüntetett vételár a szállítási költségeket nem tartalmazza.


(2) A STILL Kft. jogosult részteljesítésre és ennek megfelelően részletekben történő szállításokra is. Részletekben történő szállítás esetén egyszeri szállítási költséget számít fel.

 

5. § Fizetési feltételek

(1) A fizetés banki átutalással történik a számla kézhezvételét követően a számlán szereplő határidőben. A feltüntetett árak nettó árak, melyre a STILL Kft. a jogszabályban előírt, mindenkori ÁFA összegét felszámítja. A pontos bontás a számlán szerepel feltüntetve.

 

6. § A szállítás

(1) A szállítás szállítmányozási ügynökségen keresztül történik. A STILL Kft. a visszaigazolásban szereplő határidőn belül gondoskodik az áru kiszállításáról.


(2) A kárveszély az áru szállítmányozó részére történő átadásával száll át a Vevőre

 

7. § A tulajdonjog fenntartása

A STILL Kft. az áru tulajdonjogát az áru vételárának és a szállítási és kezelési díj(ak) teljes kifizetéséig fenntartja

 

8. § A hibás teljesítés, kellékszavatosság és jótállás

(1) A STILL Kft. szavatol azért, hogy a termék a birtokbaadáskor megfelel a szerződés feltételeinek, valamint a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedő előírásainak.  Vevő az átvétellel egyidejűleg köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. Az átvételkor észlelhető hibákat a termék átvételét követő legfeljebb 7 munkanapon belül kell írásban jelezni a STILL Kft. számára. A rejtett hibát az annak felfedezését követő 7 munkanapon belül szintén írásban kell a STILL Kft. számára jelezni.


(2) A kellékhiánnyal érintett minden termékalkatrész, illetve az igénybevételkor hibás szolgáltatás a STILL Kft. választása szerint térítésmentesen kijavításra vagy kicserélésre kerül. Amennyiben a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a STILL Kft. nem tud eleget tenni a Vevő kezdeményezheti a vételár csökkentését vagy elállhat a szerződéstől.


(3) Amennyiben a hiba elhárítása érdekében a terméket a STILL Kft. telephelyére vissza kell küldeni, úgy a Vevő köteles saját költségén gondoskodni a termék visszaszállításáról. Amennyiben a Vevő panasza indokoltnak bizonyul a STILL Kft. vállalja az optimális szállítási útvonalon bonyolított szállítás költségének megtérítését.


(4) Ha a hiba a STILL Kft. mulasztása miatt történik, Vevő a kártérítést a 9. §-ban meghatározott feltételek mellett kérheti. Más gyártók alkatrészeinek hibái miatt, amelyeket a STILL Kft. nem tud elhárítani, a gyártók és beszállítók ellen a hibás teljesítésből eredő igényeket a STILL Kft. a Vevőre engedményezi. Ilyen hibák esetén fennálló garanciális igények fennmaradnak abban az esetben, ha a fent említett követelések gyártóval és szállítóval szembeni bírósági végrehajtása sikertelen, vagy a gyártó vagy beszállító felszámolását elrendelték.


(5) A STILL Kft. kizárja a felelősségét a nem megfelelő vagy nem szakszerű karbantartás (pl. túlterhelés, hibás összeszerelés, illetve nem a STILL Kft. által végezett beüzemelés), kopás, illetve a rendeltetésszerű használat mellett fellépő tipikus állagromlás.


(6) A STILL Kft. nem felel továbbá különösen az olyan hibákért, amelyek az alábbi okból következnek be: -a Vevő nem tartja be a karbantartásra vonatkozó jogszabályi, vagy a STILL Kft. használati utasításainak és műszaki irányelveinek megfelelő előírást, vagy a karbantartási kötelezettségét elmulasztja -a Vevő nem megfelelő alkatrészeket és pótalkatrészeket használ vagy a terméket nem az előírásnak megfelelő műszaki környezetben használja. 


(7) A termékek teljesítményadatai a gyártó által meghatározott hőmérsékleti és használati körülmények közötti üzemeltetésre vonatkoznak, de nem vonatkoznak gyorsulási adatokra. Mindazonáltal a meghatározott feltételek megléte esetén is megengedett a teljesítményadatoktól való eltérés az általánosan elfogadott tűréshatárokon belül.


(8) A STILL Kft. vagy a gyártó által készített elektronikus és nyomtatott kiadványokban (hirdetés, műszaki adatlap, prospektus, katalógus, ajánlatokat tartalmazó levelezés, egyéb reklámanyag) feltüntetett, a termékek tulajdonságára vonatkozó valamennyi adat (műszaki adat, fotó, ábra, és bármely egyéb megjelenítés) kizárólag tájékoztató jellegű, kivéve, ha ezeket a STILL Kft. magára nézve szerződés szerint kifejezetten kötelezőnek ismeri el.


(9) A STILL Kft. a termékekre vonatkozó műszaki és formabeli módosítások jogát a szerződés megkötését követően is fenntartja, ha a termék műszaki tulajdonságai és külső megjelenése alapvetően nem változik.

 

9. § Jogszavatosság

(1) A STILL Kft. kijelenti, hogy az árura vonatkozóan harmadik személynek, szerzői jogból, tulajdonjogból vagy bármely más jogcímen fennálló jogból követelése nem áll fenn. Amennyiben harmadik fél bármilyen jogcímen igényt kíván érvényesíteni Vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni a STILL Kft-t.(2) Amennyiben bebizonyosodik, hogy harmadik félnek olyan joga áll fenn az árun, mely Vevő tulajdonjogát, birtoklását korlátozza, úgy a STILL Kft. vállalja az áru kicserélését saját költségén vagy vállalja, hogy megteremti az áru feletti rendelkezési jog jogszerű feltételeit. Ha ez ésszerű határidőn belül nem történik meg, Vevő jogosult a szerződéstől írásban elállni, vagy kezdeményezni a vételár csökkentését. Vevő kártérítési igényére az ÁSZF 8. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

 

10. § A hibából eredő károkért való felelősség

(1) A STILL Kft. kártérítési felelősségét bármilyen jogi okból, különösen ellehetetlenülés, késedelem, nem megfelelő vagy helytelen szállítás, szerződésszegés, szerződéses tárgyalások során felmerülő kötelezettségszegés vagy egyéb más sérelem esetére a 9. § korlátozza.

(2) A STILL Kft. a jogi képviselő, az alkalmazottak vagy más megbízottak gondatlansága esetén a felelősségét kizárja. A felelősség kizárása nem vonatkozik a szállítási határidőre, a jótállásból eredő kötelezettség teljesítésére.

(3) Amennyiben a STILL Kft. technikai információkat vagy tanácsokat ad és ezek az információk vagy tanácsok nem tartoznak a szerződéses megállapodások hatálya alá, akkor ezek térítésmentesen és a felelősség kizárásával történnek.

(4) A 9. §-ban foglalt korlátozások nem vonatkoznak a szándékos magatartással elkövetett károkozásra, és az élet vagy testi épségben vagy egyéb egészségkárosodásban okozott kárra.

 

11. § Személyes adatok védelme 

(1) A STILL Kft. a Vevő adatait csak a törvény által megengedett mértékben csak a szerződés feldolgozásához szükséges módon kezeli. Az adatvédelmi tájékoztató a STILL Kft. webshopjának elektronikus felületén hozzáférhető.


(2) A szerződés szövege nem kerül mentésre, és a megrendelési folyamat befejezése után már nem is lehet letölteni.

 

12. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogügyletekre a magyar jog az irányadó.

 

13. Google Shopping Általános Szerződési Feltételek - Törvényes jogok, ha Ön fogyasztó

(1) Fogyasztói elállási jog

Ha Ön fogyasztóként rendel tőlünk Termékeket, akkor törvényes joga van arra, hogy lemondjon bármilyen szabványos online vagy telefonos megrendelést (kivéve a méretre szabott vagy méretre gyártott termékekre vonatkozó megrendeléseket), és a megrendelés kézhezvételétől számított 14 napon belül teljes visszatérítést kapjon, beleértve a szokásos szállítási költségeket is. Ez az Ön fogyasztói elállási joga, és a jelen Feltételekben és az Általános Szerződési Feltételeinkben meghatározott egyéb jogokon felül érvényes.

 

(2) A fogyasztói elállási jog érvényesítése

Fogyasztói elállási jogának gyakorlásához a termékek feladása előtt vagy a kiszállítást követő 14 napon belül, a kiszállítást követő naptól kezdődően kell kapcsolatba lépnie velünk. Ha megrendelését több szállítmányban szállítják, a 14 napos határidő az utolsó részlet kézbesítését követő napon kezdődik. Ha az Ön lemondási értesítése ezen időkereteken kívül érkezik meg hozzánk, a Fogyasztói lemondási jog nem érvényesül. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy ha a termékek leszállítása után gyakorolja a Fogyasztói elállási jogát, a termékek visszaküldése az Ön saját költségén az Ön feladata lesz, kivéve, ha az a szerencsétlen eset áll fenn, hogy az áru hibásan érkezik hozzánk. Ha az áru hibásan érkezik, akkor a teljes szállítási díjat visszatérítjük.

 

(3) Hogyan küldheti vissza a már leszállított termékeket, ha élt a fogyasztói elállási jogával?

A termékek átvételét az info@still.hu e-mail címen vagy a +36 34 573 211-es telefonszámon tudja intézni a rendelésszámával és a visszaküldeni kívánt termékek részleteivel. Ezután fuvarozónk fog a termékért menni. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy az áruk sértetlenek és átvehetők legyenek az átvétel időpontja előtt, az áruk átvételének elmulasztása további költségeket eredményezhet.

 

(4) Az Ön visszatérítése, ha él a fogyasztói elállási jogával

A visszaküldött termékeket a lehető leghamarabb, de legkésőbb a visszaküldéstől számított 14 napon belül visszatérítjük. A visszatérítést arra a bankkártyára vagy hitelkártyára teljesítjük, amellyel a Termékekért fizetett. Felhívjuk figyelmét, hogy jogunkban áll csökkenteni a visszatérítés összegét, hogy tükrözzük a termékek értékének csökkenését, amely a termékek kezelésének módja miatt következett be.

 

(5) A vásárlást követően e-mailben kap visszaigazolást a megrendeléséről. Ha átutalta a vásárlási összeget az alábbi számlára, a szállítás megtörténik. Kérjük, az átutaláskor hivatkozzon a rendelésszámára!